Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Upstream AB, org.nr 556555-8011, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter vi samlar in från dig

I din kontakt med oss kommer du att lämna information såsom namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter från våra leverantörer, kunder, din arbetsgivare alternativt från allmän tillgänglig information.

Vi hämtar personuppgifter om dig från Goava, för att kontakta dig angående att erbjuda våra lösningar, antingen via telefon eller e-post. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är, företag, företagsadress, namn, telefonnummer samt e-postadress.

Vi hämtar personuppgifter om dig från UC för att kontakta dig angående att erbjuda våra lösningar, antingen via telefon eller e-post. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är, företag, företagsadress, namn, telefonnummer samt e-postadress.

Vi hämtar personuppgifter om dig från SCB för att kontakta dig angående att erbjuda våra lösningar, antingen via telefon eller e-post. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är, företag, företagsadress, namn, telefonnummer samt e-postadress.

 

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter samt gallringstider

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

För dig som kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med vår behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande oss eller nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om våra tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

För dig som anställd hos leverantör

Dina personuppgifter som anställd hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer/din arbetsgivare.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

 

Vår användning av Cookies

När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av IP-adress genom Cookies. Nedan finns information om de cookies vi spar:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

CloudFlare: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är: PE Accounting Sweden, Sverige.

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling såsom Inkassobolag, myndigheter m.fl.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Oavsett om du har en kundrelation till oss eller ej behandlar vi dina personuppgifter tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår  VD, Patrik Erlandsson per telefon eller e-post.

 

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Patrik Erlandsson den 2018-06-07.

Redo att veta mer?
Fyll i dina uppgifter
så återkopplar vi!